لطفا موارد زیر را در نظر داتشه باشید

*  در هنگام ثبت سفارش در انتخاب سایز دقت فرمایید.

*  در قسمت توضیحات اگر نکته ای بود متذکر شوید.

*   خرید به 2 صورت آنلاین و پرداخت در محل می باشد.

* کد پستی صحیح الزامی می بادشد